Voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk Moika

 • Betaling van de behandelingen kunnen direct na de behandeling per pin of via betaalverzoek betaald worden .
 • Praktijk Moika verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van praktijk Moika en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van praktijk Moika voortvloeien.
 • Intake en uw gezondheid: Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven aan praktijk Moika. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, is het in uw belang dit te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan praktijk Moika.
 • Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Praktijk Moika behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Praktijk Moika geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
 • Tijdens de behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen, tenzij anders vooraf mondeling is overeengekomen.
 • Annulering van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten van de gevraagde behandeling in rekening gebracht . praktijk Moika behoudt zich het recht een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van praktijk geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van praktijk Moika verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van praktijk Moika, door ondertekening van het formulier Algemene Voorwaarden.
 • Praktijk Moika behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.
 • Praktijk Moika stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelingen.
 • Praktijk Moika is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van praktijk Moika te komen. Praktijk Moika heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is praktijk Moika verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever/cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Tussentijdse wijziging in praktijk Moika en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Praktijk Moika is WA verzekerd.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email