Privacy en Cookies

Privacybeleid van praktijk Moika

Praktijk Moika, gevestigd aan de Hatertseweg 665, 6535 ZR te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk Moika
Hatertseweg 665
6535 ZR  Nijmegen
Tel. +31 6 50547481
monika@moika.nl
www.moika.nl

Begripsomschrijving:

Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
Bezoeker: bezoeker van onze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Moika verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt tijdens de inschrijving in onze praktijk.

Praktijk Moika verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens betreffende jouw gezondheid, medische geschiedenis, medicijn gebruik, enzovoort: slechts ter bepaling van de behandelmethode welke ingezet wordt door praktijk Moika.
– Jouw persoonsgegevens: enkel en alleen voor het maken van behandel afspraken c.q. het sturen van de factuur voor de geleverde dienst door praktijk Moika.

Praktijk Moika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Enkel voor het bepalen van het behandelplan en vervolgafspraken.
Praktijk Moika gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Word, Excel, Outlook alsmede telefonie en Whatsapp via mobiele telefoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Je persoonsgegevens, welke je vrijwillig verstrekt hebt voor een aanvraag voor diensten, worden bij Praktijk Moika niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk Moika verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk Moika, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar moika@moika.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek en brengen mogelijk daarvoor kosten in rekening (voor 2022 vastgesteld op €7,50).
Praktijk Moika wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Praktijk Moika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via monika@moika.nl

Persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld tijdens intake-gesprek, in correspondentie en telefonisch,
worden gebruikt voor het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Praktijk Moika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verzet:

Indien je je verzet tegen het verzamelen van jouw persoonsgegevens door praktijk Moika, zullen jouw gegevens binnen een redelijke termijn (maximaal vier weken) uit onze systemen verwijderd worden. Gevolg is dat je géén gebruik kan maken van onze diensten als jouw gegevens niet bij ons bekend zijn.

Cookies:

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd, en na een maand doen we dat weer, over cookies en hebben gevraagd of vragen, of we jouw toestemming hebben voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze géén cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie Verklaring:

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een script is een stukje code dat bij elk bezoek van de betreffende pagina opnieuw wordt uitgevoerd.
Praktijk Moika gebruikt analytische en tracking cookies en scripts.

Wie hebben er toegang tot de verzamelde gegevens:

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit is in ons geval Google t.b.v Google-Analytics, zodat wij kunnen zien waar onze bezoekers vandaan komen, Cookie Notice voor het weergeven van de melding op het gebruik van cookies en Really Simple SSL voor het correct werken van de beveiligde verbinding.
De cookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden.
Google gebruikt cookies om te kunnen zien dat je onze website eerder hebt bezocht.
Praktijk Moika heeft slechts inzage in de statistieken welke door Google-Analytics worden gegenereerd.

Hieronder een overzicht van de gebruikte cookies en scripts:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die registreert hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die de frequentie van het bezoek aan de website meet.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die registreert hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie (Marketing Pixel): Google Analytics
Naam: collect
Functie: Script dat er voor zorgt dat er informatie naar Google word gestuurd over het apparaat waarmee de bezoeker de website bezoekt en hoe de bezoeker zich gedraagt op de website. Volgt de bezoeker over de door hem/haar gebruikte apparaten en marketing kanalen.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie Notice:

Script welke je er op attendeerd, bij eerste gebruik van de website en daarna pas weer na een maand, op het gebruik van cookies.

Really Simple SSL

Deze WordPress plug-in, gebruikt functionele cookies om de bezoeker actief om te leiden naar een beveiligde internetverbinding, herkenbaar aan HTTPS in de URL en een slotje ervoor  met de tekst Veilig er achter.

Inwerkingtreding en wijziging reglement:

Deze privacy-verklaring en cookie-verklaring zijn op 01-10-2022 in werking getreden.
Praktijk Moika behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Print Friendly, PDF & Email